YMIST

Målsak og ikkje person
9. april 2002 hev Ludvig Jerdal eit innlegg i Bergens Tidende under titelen "Vestmannalaget og Ivar Aasen-sambandet". I dette innlegget kjem han millom anna inn på den beiske striden som hev vore kring bladet Vestmannen det seinste halvåret. Eg vil gjerne koma med nokre saksupplysningar til dei skuldingane Jerdal set fram mot redaktøren og medarbeidarane hans.
Publisert: 20051125 Olav Torheim

Heider i namnet
Ludvig Jerdal kjem med eit svar til meg i Bergens Tidende 26.3.03. Til konstateringi av at Henrik Krohn og Hustrus Legat no er tømt for pengar, hev han inkje å leggja mot. Men ein kann få inntrykk av at han tykkjer det kunde vera heilt på sin plass.
Publisert: 20051029 Olav Torheim

Kva er sanningi?
Ludvig Jerdal skriv at Norsk Bokreidingslag hev dårleg økonomi og held på å enda i ruin og daude. Men på hausten gav dei ut dyre bøker til hundradtusundvis av kronor. Det må vera noko som ikkje stemmer her.
Publisert: 20051029 Olav Torheim

Linux - fridomen til å velja
Nynorsk data, kva hev gjort det til ei eigi sak? Og kvifor fyrst no?
Publisert: 20050726 Olav Torheim

Fyrste innkallingi i Norsk Bokreidingslag
Norsk Bokreidingslag kalla for stutt tid sidan inn til umframt årsmøte i Bergen. Det ordinære årsmøtet vart ikkje godkjent av den største luteigaren som er Vestlandske Mållag.
Publisert: 20050726 Lars Bjarne Marøy

Framvegar for høgnorskrørsla no
Kva skil høgnorskrørsla frå resten av den organisera målrørsla? Svari hev de nok alt høyrd frå motmennene våre.
Publisert: 20050725 Olav Torheim

Ei ideell sak
Det er dei som meiner at politiske meiningar og standpunkt til ålmennkulturelle spursmål gjeng framum dei reint språklege spursmåli i målarbeidet. Det vert sagt at høgnorsken er ein fastfrosen målbygnad og dei som ikkje vil møta dei aktuelle samfundspursmåli med eit meir moderne mål vert kritiserte.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Ein vonlaus diskusjon
Det absurde med den norske målrørsla er at det som hev samla er talemålet, dialektargumentasjonen. Medan det som hev splitta er skriftmålet der sers mange vil ha eigne normalar. På bokmålssida er stoda greid. Talemålet splittar, men folk er stort sett samd um den skriftlege koden.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Målrørsla og urbaniteten
I byane ligg det eit enormt potensial for målrørsla til å spreida nynorsken gjenom eit manggreina kulturliv. Det er på tide at målrørsla knyter det urbane til nynorsken.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Koseklubbsyn eller målreising
Nynorsken må reisast fram på alle umråde og med alle midlar. Hovudleidi må likevel vera utvitydig knytt til ideologisk tenkjing, og ikkje til tilhøve som det kann vera hendig å triva til.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Akademikarar og nynorsk
Vyrdnaden for tradisjonane i mål og målbruk og sameleis for nedervd litteratur tykkjest stå sterkt millom bokmålsfolk. Det kann sjå onnorleis ut med mange målfolk.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Samling i målrørsla
Då Ivar Aasen-Sambandet vart skipa i 1965 var det etter lang tids misnøgje med einsrettingi i målrørsla.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Korleis driva organisasjonsbyggjing ?
11 september skipa Bygdelagsnemndi i Bergen der Vestmannalaget er med til seminar um organisasjonsbyggjing.
Publisert: 20041002 Lars Bjarne Marøy

Um å formidla målsaki til folk gjenom eit mållag
Når ein skal strukturera målarbeid kann ein ha god hjelp av den klassiske spursmålsrekkja kvifor,kva og korleis. Dei svari ein gjev på desse spursmåli vert avgjerande for dei tankane ein gjer seg um nynorsk og målarbeid etter mitt syn.
Publisert: 20041002 Lars Bjarne Marøy

Lat oss få nynorsken på dagsetelen
Kva kann me gjera for å setja nynorsken på dagsetelen. Mange lokallag i Noregs Mållag hev eit stort potensial. Og dei er jo ikkje høgnorsklag,so ingen kann segja at det er me høgnorskfolk som øydelegg målstriden,slik det sume tider hev vorte hevda.
Publisert: 20041002 Lars Bjarne Marøy

Ein polemikk mot nokre synsmåtar 1
Sume segjer at arv,identitet og demokrati er viktige grunngjevingar for målarbeidet. Greidt nok. Eg er samd so langt.
Publisert: 20041002 Lars Bjarne Marøy

Ein polemikk mot nokre synsmåtar 2
Det er dei som held fast på forsvarslina i målarbeidet. Dei viser til læremiddelaksjonane på 1970-talet. Dei var ein rettferdskamp for nynorskbrukande skuleelevar. Eg tykkjer derimot at ein kann sjå det slik at desse aksjonane var ein kamp for dei ideali og den kulturen som nynorskbrukarane stod for.
Publisert: 20041002 Lars Bjarne Marøy

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag