YMIST

Åndsverkstjuveri i Ivar Aasen-sambandet av 2004
Eitt av klagemåli som Sergej Munkvold hadde i mot meg i 2002/2003 var millom anna det at eg hadde vore andsvarleg for heimesidone på sambandet.no, og desse heimesidone var etter hans syn ikkje vortne uppdaterte ofte nok.
Publisert: 20080205 Olav Torheim

Årsmelding for Ivar Aasen-sambandet i arbeidsbolken mai 2002-april 2004
Styresmennerne hev havt tankar um nye utspel og tiltak for høgnorsksaki, men striden i Vestlandske Mållag og ei etter kvart veksamde usemja innetter i styret hev gjort det uråd å setja desse tankane ut i livet.
Publisert: 20070128 sambandet.no

Høyringsfråsegn um framlegget til ny rettskriving for nynorsk
Ivar Aasen-sambandet hev vorte gjort kjent med framlegget til ny rettskriving for nynorsk dagsett 30. oktober 2002, og hev sett seg inn i det. Etter ei samla vurdering vil me råda frå at det vert vedteke. Me meiner ein bør leggja til grunn heilt andre prinsipp for statleg normering og vern av nynorsken enn det Språkrådet hev gjort.
Publisert: 20070128 sambandet.no

Tradisjonelle former som ikkje må takast ut or nynorskrettskrivingi
Elles ei rad einkildformer og skrivemåtar det er gjort framlegg um å taka burt, anten sam­røystes elder av nokre i nemndi.
Publisert: 20070128 sambandet.no

Kjerland og Askeland med lesarbrev
I april 2004 sende Jon Askeland og Kjell Kjerland ut eit lesarbrev som inneheldt eit krasst åtak på det dei høvesvis kalla "Myrvoll & co", "Myrvoll og hans næraste" og "Myrvoll og hans kumpanar". Diverre var det ingen avisor som tok lesarbrevet seriøst nok til at det kom på prent.
Publisert: 20061113 Olav Torheim

Lat bibelmålet få vera i fred.
Me i Vestlandske Mållag hev merkt oss at internetfirmaet Gospelsearch vil umsetja Markusevangeliet og andre sentrale vers i Bibelen til SMS-språket. I Vestlandske Mållag meiner me at språket, til liks med ytringar i musikk og bilætkunst, fylgjer strenge lover som ein ikkje kan brigda på ustraffa.
Publisert: 20060226 Inga Ovidia Gjerstad Torheim

Vitring um stoda i Ivar Aasen-sambandet
Stjorni i Vestmannalaget hev sendt ut eit brev dagsett 2. mars 2004 der laget kjem med fleire påstand um stoda i Ivar Aasen-sambandet. Einskildpersonen Sergej Alexander Munkvold hev fylgt upp med ei rad skuldingar og personåtak på ei e-postlista (“Høgnorsklista”) som han sjølv redigerer.
Publisert: 20060123 sambandet.no

Bakgrunnen for Vestmannen
Vestmannalaget hev teke på seg å vera utgjevar av eit nytt månadsblad, "Vestmannen". Det skal koma med fyrste nummeret no i mars. Me reknar dette for ei sers gledeleg hending. Bladet skal vera talsmann for Vestmannasynet på målreising og måldyrking. Det skal skrivast på klassisk nynorsk, men det skal sjølvsagt gjeva rom for meiningsbrytingar.
Publisert: 20060118 sambandet.no

Vestmannen - litt bladsoga for leselystne
Vestmannen hev no gjenge i 15 år, og det kann høva å sjå seg attende. Dette tilbakeblikket er ikkje meint å vera nokon autoritativ gjenomgang. Men det kann vera ein høveleg introduksjon til bladsoga.
Publisert: 20060118 Lars Bjarne Marøy

Bladstyrarskifte - Jostein Krokvik gjeng av
Av helsegrunnar av Jostein Krokvik vorte nøydd til å trekkja seg attende frå bladstyrarkrakken. Bladstyret i Vestmannen hev dryft stoda, og me ynskjer at bladet held fram. Det er i skrivande stund ikkje fastlagd kva fylgjor eit bladstyrarskifte vil få. Mangt ved bladdrifti må vurderast på nytt.
Publisert: 20060118 Lars Bjarne Marøy

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag