YMIST

Heidersprisar frå Opedalsfondet

Halldor O. Opedals fond peika nyleg ut fire personar til å få heidersprisen frå fondet. Prisen er på 25 000 kronor, og hev vorte yverrekt prisvinnarane på høgtideleg vis.

Prisvinnarane hev alle gjort ein stor innsats for norsk målreising kvar på sitt hald. Det er difor grunn til å draga deim fram kvar for seg.

Hallvard Bergwitz hadde fleire av dei kvalifikasjonane som skulde til for å få målpris. Bergwitz hev millom anna arbeidt med bladarbeid gjenom å gjeva ut bladet Noreg. Han hev skipa mållag og arbeidt med bokreidsla i yrkjet som skrivar i Norsk Måldyrkingslag. Bergwitz skriv ein mynstergod nynorsk.

Johan Anthon Schulze hev ein lang karriere attum seg som målgranskar på Målførearkivet ved Universitet i Oslo. Han hev gjort sers mykje verdfullt arbeid med innsamling og kartleggjing av norske målføre. Schulze hev skrive godt norskt mål og arbeidt trottugt for Aasen-målet. Han hev òg havt tillitsyrkje i Studentmållaget i Oslo og i Norsk Måldyrkingslag.

Aslaug Høydal hev vore lærar, men ho er best kjend gjenom ein umfemnande forfattarskap med millom 40 og 50 bøker. Høydal skriv framifrå godt mål. Ho nyttar i-mål og er purist. Bøkene hennar er merkte av godt språkleg handverk. Høydal hev òg skrive mykje i lokalpressa.

Einfrid Perstølen hev arbeidt som granskar innanfor barnepsykatri. Ho hev i årevis stridt for landsnamnet Noreg på pengesetlar og frimerke. Perstølen hev òg markera seg gjenom mykje anna godt målarbeid. Ho er dessutan måldyrkar.

På grunn av ulike umstende vart det uråd å få skift ut prisane til alle prisvinnarane samstundes. Hovudsamkoma var i Bergen 12. juni. I samband med denne samkoma vart det halde eit seminar (sjå nedanfor) og ein festmiddag. Seinare i juni vart det halde ei samkoma på Bondeheimen i Oslo.


Olav Torheim, 20040621

Fleire netleidarar

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag