Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

da sjå då
daddelpalme ein
dagbok ei: bok som ein skriv ned daglege erfaringar i, logg
dag-sprett ein ~stedt, dagsleid, ~mun, ~verk
dagverd el. dugurd ein,
dal-bue ~føre
dall ein: ambar klump
Dalmatia landområde på Balkan
Dam ein (dammen). fl. dammar
Dana  
Daner fl. Danskar
Dans ein. Dansa
Danske ein
Dardanellane Smalt sund millom Egéar og Marmarahavet
daud el. død, um folk
dauda um dyr
daude (el. død) ein.
Dauding ein
Dauv (t) d. døv, doven
Dauvbeitt som bit dårleg, ukvass, sløv
Dauvleg utan liv el. fart; tam, keisam; sein, treg
De dykk, dykkar, De, Dykk, Dykkar
debatt ein. Debattera (a el. te)
deg av du
deggja (er, de) dogga
degradasjon ein, dei, tvo
deie ei (bu~, bakster~)
deig ein
deigle ei
deild ei
deildestein ein
deilsmål eit trette, krangel
deira hus
deisa (er,te), drusa, detta, tryna
dekadanse ein. forfall, nedgang
dekk døkk (myrk)
dekk eit (~s,-båt)
deklamasjon ein
dekn ein: klokkar
dekorasjon ein
del ein
dela (er,te)
dembe ei: uklår luft, hime, demben, dembut
demisjon ein
demma (er, de)
demme ei.
Demming el. demning: stemb, ei
Demon ein. Vond ande frå gresk: daimonos, skarar, mengdor
Demonstrasjon ein
Demoralisasjon ein (den, det, fl. dei)
Dengja (er, de), dengjing, ei
Dengsle ei
Denne (dette, fl. desse)
Departement eit
Depeche ein
Depel ein fl. deplar
Depot eit
Deputasjon ein
Der dermed, dernæst, der uppe, burte, dersom
Dervish ein
Desember ein
Desidera (a eller te)
Desiliter ein
Desimal ein
Desinfisera (a el. te)
Desisjon ein
Dess av det, til dess, dessimillom, dess~heller, dessverre, dessutan
Desse tri
Dessert ein: etterrett
Destillera (a el. te)
Det huset
Detalj ein. ~handel
Dett ein. Detta (e,a,o)
Dette huset
Deviasjon ein: avvik
Di heller
Di for di, av di, di meir han fær, dei meir vil han ha
di meir dess meir,jamvel, endatil; eingong,så mykje meir; enda mindre
di verre = dess verre
Dialog ein
Diett ein
Differens ein
Difor fordi
Difteri ein (sjukdom)
Diger digrast
digle ein (deil, sjå del, ein)
Dike eit: dikut
Diksjon ein
Dikt eit, dikta ein diktar, dikting, ei.
Dikt  
Dilettant ein
Diligence passasjervogn, mest nytta i USA fyre bilen vart oppfunne, ein
Dilik slik, sosso
Dilla  
dim eit (dimmet).
Dim (t) f. dimme
Dimensjon ein. storleiksmål
Dimiss-preike ei; prøvepreike
dimittera (a el. te), dimma (er, de), dimme, ei
dimma (er, de): skodda
dimme slang: sjå dimittera
Dimmisjon ein, friskriving (militært)
Din og min
Dipleg (t)
Diplom eit. ~at, ein
Direksjon ein
Dirk ein. dirka
Dirra darra, bivra
Disippel ein. fl. disiplar, lærling, læresvein
Disk ein
Diskett ein
Diskontera (a el. te)
Diskresjon ein
Diskusjon ein. diskutera (a el. te)
Dispasjør ein
Dispensasjon ein
Disponera (a el. te)
Disposisjon ein
Disputas framføring av doktorgradsfyrelesing. Disputera (a el. te)
Disputt ein
Dissa : gynga
Dissekera (a el. te) dissens, ein dissentar, ein dissonans, ein distanse ein
distinksjon ein
distraksjon ein
distré Åndsfråverande, lettgløymd
distrikt eit
dit hit og dit,
ditt av din
ditto av same slag
divisjon ein
djerv ~t
djevel ein. djevelsleg
djup Eit (t)
djupn ei
dobbel (t), sjå dubbel
dobla  
dogg ei, ~a
dogmatikk ein
dokk ei (skips~)
dokk ei: hole
dokke ei
dokter ein
dokument eit
dolk ein
dom ein. domar, ein. do­medag
Dombjølle ei
dommar sjå domar, ein
dompap ein
dón (ó) eit: barneleikor
doning ei. donskap, ein
dorg ei: fiskesnøre ~a
dorm Ein ~a
dòs ei: stakk
dòs eit. gå i dòs og dike
dosent ein. dosera (a el. te)
doss ei (= fille)
dott ein
dotter ei, fl. døtter, døtrar
dóv ei: lend (på dyr)
dove ein: blautmark
doven dovna . ein dovning
dovning ein, el. dugnad
draga (e, o, e) [dra, drar]
dragsa  
dragsmål eit
dragsu ei (~get)
drake ein
drakt ei
dram ein (drammen, drammar)
drama eit. dramatikar, ein
dramb eit: stor stas
drap eit, sjå dråp
Drápa ei (dikt)
drass eit
draum ein
dregel ein (fl. dreglar): smal kant
dregg ein, fl. dregger
dregle ei: tunn planke
dreia  
Dreidel Ein; dreietopp, snurrebasse, leikety (jiddisk)
drekt ei: fart. full d.
drektig drektleik, ei, når dyr er umhendelege
dremba (er, de): driva på
drenera (a el. te)
dreng ein, fl. drenger
drepa (e, a, e)
dressera (a el. te)
drev eit
drevje ei: røre
drift ei
drikka (i, a., u). ein drikk, eit drikke = drykk. ein drikkar
driva (i, ei, i). ei drive
drjug el. dryg. drjugom
drjupa el. drypa (y, au, o)
drog ei: stutt slede. droge, ei: det ein dreg, sjå drosje
dromedar ein
dronning ei
drop eit
drope ein. dropla
drós ei: dame
drosje ein el. ei
drott ein
drukken (fl. drukne).
drukna  
drunsa  
drunta : vera sein
drusa (er, te)
drusteleg Sterk, stor, omfattande
druve ei (vin~)
dryfta (er, e)
dryg el. drjug
drygen  
drygja (er, de)
drygsel ei
drykk ein, fl. drykker. ei
drykkje = drykkjelag, eit
dryn eit
drynja (dryn, drunde, drunt)
drypa el. drjupa
drypel ein
drysja (drys, druste, drust)
drækja (er, te) : sulka ut
drætte eit
drøge eit: lite lass
Drøla (er, te) : øyda tid
Drøm sjå draum, ein
Drømma sjå drøyma
Drønn eit, sjå dryn
Drøpel sjå drypel, vedheng i halsen
Drøsa (er. te)
Drøyma (er, te)
Drøypa (er, te)
Dråk ei (tl. dræker): stripe
Dråp eit
Drått ein (sene~, av~)
dubbel tvilagd
dubbelmoral ein: segja ein ting og gjera noko anna
Dublett ein
Duell ein
Duett ein: når tvo syng saman el. Volvo-modell
Dug ein
Duga (er, de)
Dugeleg (dugleg)
Dugnad ein, el. dovning
Dugurd ein el. dagverd, ein
Dul eit = duld, ei
Duld av dylja
Dulram Trå til å halda på ein løyndom
Dulsmål eit
Dum (fl. dumme): ,stum". Ikkje det same som fåvis, fåmeint (sjå fåming)
Dumbe ei, el. dumme
dumla  
dump Ein, ~a
dun eit (ei). ~seng, vær
dún ein, ~a
dunder ein. dundra
dunga . dunge, ein
dunk Ein, ~a
dunna : stella i huset
duns Ein, ~a
duppa  
dura  
dusa (er, te)
duva  
duve ei
dvelja (dvel, dvalde. dvalt)
dverg ein
dvergmål eit
dye ei (= søyle, gjørma, bm. dynn, dynd)
dygd ei
dykk båten dykkar
dykk eit: undervassopphald, kavarbeid
dylja (dyl, dulde. dult)
dyn ein
dynamitt ein
dyngja (er, de)
dyngje ei
dynja (dyn, dunde, dunt)
dynka : væta
dyrdestein ein: glimestein, t.d. diamant
dyrgja (er, de): = dorga
dyrka
dyr-kjøpt ~leg, ~leik, ~na, , ~verdig, ant: udyr, kostar lite
dysja (dys, duste, dust) drysja so smått. dysje­regn, sjå yr
dysjen uklår. myrk i leten. dysjelet, ein
dysta (er, e)
dytta (er, e), av dott
dyvelsdrek ein
dyvja (dyv, duvde, duvt): dissa, dura
dæl god å koma til
dæld ei: liten dal, dokk
dæle ei: renne
dælskap ein: hugnad
dæma (er, de), av dåm (utsyne, let). Dæmd, dæme, eit
dæsa (er, te)
død = daud
død ein = daude
døger eit
døkk Myrk, ~ast
døl ein fl. ~er el. ~ar. ei
døle (t. d. halling~)
døma (er, de)
døme eit
dømma sjå døma
dømta : ymta
dønn sjå dyn, ein
dønning ein
dør ei
døy (r, dde)
døyda (er, de): drepa
døypa (er, te)
døypefont ein
døyva (er, de)
 
(r, dde) seg: ynkast
dåd ein (ei)
dådyr eit
dåe ein: ynk, dvale
dåen daud
då-gras eit ugrasslag, av Galeopsis-familien,
dåm ein, ~laus
dåna  
dåp ein
dåre ein. ~hus, ~kiste
dårleg låkt
dårskap ein
dåse ei; slang. Lausleg kvinna
dåse ein
dåsemikkel ein: horebukk
dått bråteken, klumsa, forskrekka, forfjamsa; el. ofseleg; brått, uventa
dåtteleg Brått
då-ven ovfager