YMIST

Eit vitnemål um Norsk Målungdom i dag
Det ser soleis ut til at NMU ikkje angrar noko på det dei gjorde. Dei som avslørde NMU skal svartmålast av folk som tydelegvis tykkjer det er heilt greidt med medlemspengejuks og som reknar det for eit brotsverk som gjev grunnlag for sverting å avsløra slike lovbrot.
Publisert: 20051029 Lars Bjarne Marøy

Den rettenkjande målmannen
Ein bør so langt som råd er reservera ord som «rett» og «feil» til reint objektive kjensgjerningar, og ikkje nytta deim som billeg retorikk.
Publisert: 20050408 Klaus Johan Myrvoll

Høgnorskkamp i målungdomen
Leidande krefter i NMU hev i år freista å framstella det som um det hev eksistert ein redaksjonell praksis i Motmæle, lagsbladet til Norsk Målungdom , med samling um ein sokalla "NMU-normal", og at høgnorskbrukarane i Motmæle bryt med den einskapen som "NMU-normalen" stend for når dei skriv i bladet.
Publisert: 20050408 Olav Torheim

Målbruk i NMU
Ein må spyrja seg kvifor NMU no kastar fram tanken på å driva fram intern normering. Me veit at det hev vore gjort beinveges eller umveges rettingar i språket til dei som skriv høgnorsk i Målungdoms-blad tidlegare. Dette trudde me no var eit tilbakelagd stadium.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Skal målet i Motmæle einsrettast?
Ideelt sét hadde det vore ein fyremun med meir einskap i den nynorsken som vert skriven i dag. Men det finst ingen slik einskap - helder ikkje i NMU.
Publisert: 20050408 Klaus Johan Myrvoll

Noregs Mållag er pengefiksert
Ikkje nok med at organisasjonen Noregs Mållag er gjenomsyra av ei pengefiksering, den målpolitiske tenkjingi er det same.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Godt landsmøte. Landsmøte i NM i Fredriksstad 1998
Landsmøtet i Noregs Mållag vart avvikla i Fredriksstad 23-25 juli. Østfold Mållag stod bak eit velhalde landsmøte.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Gode fyredrag og nytt arbeidsprogram
21-22 januar skipa Noregs Mållag 1995 eit målpolitisk seminar i Bergen.På seminaret vart det lagt fram eit framlegg til nytt arbeidsprogram.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Demokratiunderskotet i NMU
I eit uppslag i Dag og Tid 13.12.03 hevdar Arild Olsen at NMU hev vore ein demokratisk organisasjon. Det er ikkje fyrste gongen Olsen uttalar seg i saki.
Publisert: 20041208 Olav Torheim

Kulturreising elder målreising?
I artikkelen "Målrørsla og kampen om det offentlege rommet" i Mål og Makt 1/2000 tek Oddmund Løkensgard Hoel til orde for at målrørsla må koma burt frå ei einsidigt språkleg fokusering til å definera seg inn i eit breidare kulturreisingsperspektiv. Eg steller meg kritisk til denne utvidingi av målreisingi og det innhaldet Hoel ynskjer å gjeva kulturreisingi si.
Publisert: 20041002 Klaus Johan Myrvoll

Innspel i tuftordskiftet åt NMU
Eg les um tuftordskiftet i Motmæle,bladet til Norsk Målungdom. Eg tykkjer tuftdebatten hev vore svært historisk orientert og knytt til dogmatiske standpunkt.
Publisert: 20041002 Lars Bjarne Marøy

Merknader til tufti - ­ordskiftegrunnlaget
Nationalt sjølvstende og sjølvråderett må ikkje verta rosord me sluttar oss til same kva innhald dei fær, og utan nokon som helst reservation. Eg er ikkje so viss på um nationalt sjølvstende allvegen er det beste.
Publisert: 20041002 Klaus Johan Myrvoll

Å hava norske ideal for talemålet sitt
Mange aktive i NMU hev vel eit slags medvit um korleides dei talar, men det er fåe som gjer noko aktivt for å brigda talemålet sitt i norsk leid.
Publisert: 20041002 Klaus Johan Myrvoll

Med tru på målsaki
I Mål og Makt 1-2001 kjem Oddmund Hoel med eit svar på dei motleggi eg kom med til det som sume hev kalla programartikkelen hans i Mål og Makt 1-2000, Målrørsla og kampen om det offentlege rommet.
Publisert: 20040727 Klaus Johan Myrvoll

Noregs Mållag heidrar sine
Noregs Mållag hev halde landsmøte i sunnfjordbyen Florø. Og etter meldingar i media var det lite av målsak og målreising på landsmøtet.
Publisert: 20040723 Ludvig Jerdal

Lite nytt frå Noregs mållag
Etter mi syn er Kampen for språket ei sers keidsam og lite forvitneleg bok, og ho kjem med lite nytt og kveikjande um nynorsk og målsak. Det er ikkje verdt å kasta burt tid på å pløgja gjenom dei drjugt 250 sidorne, um ein ikkje ynskjer å sjå kor ille det stend til med Noregs mållag for tidi, då.
Publisert: 20040720 Klaus Johan Myrvoll

Noregs Mållags prinsippløysa
I ei tid då Norsk Språkråd ved fagnemndi hev makt og mynde til å avgjera viktige drag i målet er det på tide at Noregs Mållag held ei kvass lina andsynes språkrådet.
Publisert: 20040623 Lars Bjarne Marøy

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag