YMIST

Framtidsnynorsken
Dei som vil vera i stand til å kjøpa inn nynorske produkt i stort, vil ha makt til å segja frå um kva for ein type nynorsk som skal brukast.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Språkteknologi og elevrettar
Me bør fylgja nøgje med i kva dei ulike aktørane i språkteknologisektoren i Noreg tek seg fyre og kva dei meiner.
Publisert: 20040623 Lars Bjarne Marøy

Språkteknologi-soga
I ei rad presseuppslag vert folk kjend med at ei stort firma på Voss engasjerar seg i arbeidet med å utvikla språkteknologi for Norden. Deira mål er å verta det dominerande firmaet i Norden. Men kva er bakgrunnen for Nordisk Språkteknologi?
Publisert: 20040623 Lars Bjarne Marøy

Språkteknologi-soga 2 - Frå april til november 1999
Det hev vore mykje skriving um Nordisk språkteknologi og næringsparken på Voss den seinste tidi. Her kann me ikkje få med alt. Men vonlegt kann dette kveikja til vidare lesnad og interessa..
Publisert: 20040623 Lars Bjarne Marøy

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag