YMIST

Åndsverkstjuveri i Ivar Aasen-sambandet av 2004
Eitt av klagemåli som Sergej Munkvold hadde i mot meg i 2002/2003 var millom anna det at eg hadde vore andsvarleg for heimesidone på sambandet.no, og desse heimesidone var etter hans syn ikkje vortne uppdaterte ofte nok.
Publisert: 20080205 Olav Torheim

Årsmelding for Ivar Aasen-sambandet i arbeidsbolken mai 2002-april 2004
Styresmennerne hev havt tankar um nye utspel og tiltak for høgnorsksaki, men striden i Vestlandske Mållag og ei etter kvart veksamde usemja innetter i styret hev gjort det uråd å setja desse tankane ut i livet.
Publisert: 20070128 sambandet.no

Kjerland og Askeland med lesarbrev
I april 2004 sende Jon Askeland og Kjell Kjerland ut eit lesarbrev som inneheldt eit krasst åtak på det dei høvesvis kalla "Myrvoll & co", "Myrvoll og hans næraste" og "Myrvoll og hans kumpanar". Diverre var det ingen avisor som tok lesarbrevet seriøst nok til at det kom på prent.
Publisert: 20061113 Olav Torheim

Vitring um stoda i Ivar Aasen-sambandet
Stjorni i Vestmannalaget hev sendt ut eit brev dagsett 2. mars 2004 der laget kjem med fleire påstand um stoda i Ivar Aasen-sambandet. Einskildpersonen Sergej Alexander Munkvold hev fylgt upp med ei rad skuldingar og personåtak på ei e-postlista (“Høgnorsklista”) som han sjølv redigerer.
Publisert: 20060123 sambandet.no

Årsmelding for Ivar Aasen-sambandet 2001-2002
Slik som stoda er i dag, minskar voni um at Vestmannen skal verta den stridskrifti for høgnorsk målreising som ho ein gong var, for kvar dag som gjeng. Formannen hev havt ei rad innlegg både i Dag og Tid og Bergens Tidende i tidi etter årsmøtet i Vestmannalaget, der han hev peikt på desse leide kjensgjerningarne.
Publisert: 20060115 sambandet.no

Referat frå årsmøtet i Ivar Aasen-sambandet 17. april 2004
Årsmeldingi synte at laget no var merkt av indre uppløysing. Styresmennene greidde ikkje å samarbeida og alle styresmennene hadde gjort det klårt at dei no vilde draga seg attende.
Publisert: 20060114 sambandet.no

Klaga på vantande sletting av Ivar Aasen-sambandet
Dette brevet vart sendt til Nærings- og handelsdepartementet hausten 2004.
Publisert: 20040831 sambandet.no

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag