YMIST

Upprit frå årsmøte i Vestlandske Mållag 2002
Formannen spurde um det var innvendingar til innkallingi. Innkallingi vart samrøystes godkjend.
Publisert: 20060115 sambandet.no

Tilråding frå fullmaktsnemndi på årsmøtet i Vestlandske Mållag 2002
Fullmaktsnemndi godkjende desse sendemennene.
Publisert: 20060115 sambandet.no

Årsmelding for Vestlandske Mållag 2001-2002
I mars var Vestlandske Mållag medtilskipar under Høgnorskdagane i Volda. Det var program yver tvo dagar, fyrst på Møre Folkehøgskule i Ørsta og sidan på Raudekrosshuset i Volda. Emni var spreidde millom målsoga, Erling Kristviks pedagogikk, måldyrking og fagkritikk.
Publisert: 20060115 sambandet.no

Arbeidsprogram for Vestlandske Mållag 2002-2003
Samskipnaden vår er for veik. Det er mange som tingar Vestmannen og som sympatiserar med oss. Det er derimot langt færre som er med i organisert målarbeid gjenom Vestlandske Mållag. Vestlandske Mållag må greida å byggja upp meir aktive lag som rettar merksemdi utetter. Det trengst meir lagsbyggjing og fast arbeid som kann gjeva rom for nye lagsmenn og kveik til nye lagsmenn som styd fyremålet vårt.
Publisert: 20060115 sambandet.no

Årsmelding for Vestlandske Mållag 1998-99
Vestlandske Mållag hev arbeidt med tvo mål i arbeidsbolken. Det eine hev vore lagsskiping og lagsbyggjing. Det andre hev vore kampen mot anbeheitelse og for ei opning for klassiske norskmålsformer.
Publisert: 20060115 sambandet.no

Årsmelding for Vestlandske Mållag 1997-98
Årsmøtet i 1997 slo eintydig fast at lagsbyggjing må vera prioritert sak frametter. Dette vart fylgt upp. I arbeidsbolken hev Volda og Ørsta Målungdom slutta seg til Vestlandske Mållag. Serleg viktig vart det å tryggja kontinuiteten i Volda Målungdomslag. Formannen tala med Olav Torheim og formannen i Volda Målungdomsalg Kay Morten Aarskog um dette. Og det ser ut til at det skal lata seg gjera å få med nye aktivistar i laget.
Publisert: 20060115 sambandet.no

Årsmelding for Vestlandske Mållag 1996-97
Formannen hev dessutan havt nær kontakt med Olav Torheim. Torheim hev markert seg sterkt i samband med dei aksjonane som Norsk Målungdom hev ført mot framlegget til ny upplæringslov som AP-riksstyret la fram. Han hev vore intervjua av Dagbladet, Nationen, Sunnmørsposten m.m. Torheim og Arne Holmin markerte seg med protestar mot Reidar Sanddal då Sanddal vitja skulen deira. Vestlandske Mållag hev elles studd Norsk Målungdom i saki um ny upplæringslov.
Publisert: 20060115 sambandet.no

Årsmelding for Vestlandske Mållag 1995-96
Formannen for i november til Oslo på eit språkrådsseminar.På seminaret vart det lagd fram eit framlegg til endring av skrivemåten av ei rad engelske lånord. Dette framlegget måtte verta kontroversielt,og formannen harselerte med framlegget på jolemøtet til Vestmannalaget.
Publisert: 20060115 sambandet.no

Pressemelding frå Ivar Aasen-sambandet um årsmøtet i Vestlandske Mållag i 2002
På årsmøtet i Vestmannalaget 14. mars vart sentrale medarbeidarar og vanlege tilsette i prenteverket Bodoni Hus, den fremste kravsmannen åt Norsk Bokreidingslag, mobiliserte for å tryggja fleirtal for Askeland-regimet. No freistar Jon Askeland å føra striden i Vestmannalaget inn i Vestlandske Mållag. Saman med ein medspelar kjem han med personretta åtak mot formannen i Vestlandske Mållag, som millom anna vert kalla ”diktator”. Er det plagsame krav um innkalling og innsynsrett i Norsk Bokreidingslag som Askeland no vil ha ende på?
Publisert: 20060115 sambandet.no

Ulovleg årsmøte i Norsk Bokreidingslag
Nynorskforlaget Norsk Bokreidingslag hev kalla inn til generalforsamling torsdag 31 juli. Styret i Vestlandske Mållag, den største luteigaren i laget, kann ikkje godtaka innkallingi med di me ikkje fær røysterett og av di innkallingi bryt med formell innkallingsskikk og truleg òg me aksjelovi.
Publisert: 20040720 Olav Torheim

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag