YMIST

Lat bibelmålet få vera i fred.
Me i Vestlandske Mållag hev merkt oss at internetfirmaet Gospelsearch vil umsetja Markusevangeliet og andre sentrale vers i Bibelen til SMS-språket. I Vestlandske Mållag meiner me at språket, til liks med ytringar i musikk og bilætkunst, fylgjer strenge lover som ein ikkje kan brigda på ustraffa.
Publisert: 20060226 Inga Ovidia Gjerstad Torheim

Den naturlege nynorsken
Målfolk som byggjer synet sitt på sosiolingvistikken som oftast vil tala um talemålsundertrykkjing og postulera at alle dialektar og talemål er like gode.
Publisert: 20050725 Lars Bjarne Marøy

Måldyrking vil gjera nynorsken levefør
Dette innlegget fekk ikkje koma med i målordskiftet i Arbeiderbladet sumaren 1997.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Ein høgnorsk, mange høgnorskvener
Det hev vore tala og skrive ikkje lite um høgnorsken og um normaltalemål i ymse samanhengar. I den samanheng hev eg vorte spurd um kva eg meiner med høgnorsk. Sidan umgrepet tydelegvis ikkje er so eintydig som eg hev rekna det for å vera,vil eg leggja fram nokre av mine tankar um saki.
Publisert: 20041002 Lars Bjarne Marøy

Standardspråk og dialekt
I 1991 og 1992 hadde Bergens Riksmålsforening og Det Norske Akedemi for Sprog og litteratur tvo seminar um standardmål og dialektar.Dei fyredragi som vart halde vart prenta i ei bok som Vestmannen ikkje hev havt høve til å kommentera fyrr no.
Publisert: 20041002 Lars Bjarne Marøy

Språkrådsseminar i 1995
17 november 1995 skipa språkrådet til seminar um målrøkt.
Publisert: 20041002 Lars Bjarne Marøy

Målreinsking - ein uting?
Nòkut av dat sem kjenneteiknar målet mitt, er at eg er målreinskande. Dat vil segja, at eg ikkje godtekr lånord sem eru kòmi inn i dat nòrska målet.
Publisert: 20041002 Sverre Johnsen

Hegna um i-målet!
Samnorsktidi er umme. Ein avgjerande grunn til at a-formi vart gjord til einaste lærebokform i norsken i 1938, var at bokmål og nynorsk med tid og stunder skulde samla seg i ei sams a-form. Denne tanken førde ikkje fram. På same visi som bokmålet fekk att -en-endingarne sine, lyt nynorsken få att den sermerkte endingi si på -i.
Publisert: 20040720 Klaus Johan Myrvoll

Prøver av landsmålet i Noreg (Norge?) – 150 år etter
Det er ein naturleg [-lig] følelse, og ein kunne mest/mesta/nesten seie/seia, eit behov eller ei nødvendigheit, som dreg [dreger, drar] oss til verdshistoria. Tankesynet, -a [-i] vil så [so] gjerne halde/halda seg hos/hjå desse bilda [-i]/bileta [-i] frå den framfarne tida [-i], og gemyttet blir/vert rørt [-d] ved det på ein godgjerande/-gjørande måte.
Publisert: 20040720 Klaus Johan Myrvoll

Aarset tegjer ned Aasen-målet
Aarset hevdar at «Juleklokker over jorda» er den upphavlege versjonen av salmen åt Anders Hovden. Det er ikkje sant. Hovden skreiv «Joleklokkor yver jordi».
Publisert: 20040720 Klaus Johan Myrvoll

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag