YMIST

"Sidemålet på sidelina?"
Fleirtal i fem-seks fylke, og so skriv Grepstad um sidemålet som um det var nynorsken det galdt?
Publisert: 20050408 Anders Moe

Korleides møter me sidemålsmotstandarane?
Ingen ting hev undergrave sidemålsstilen meir enn den statlege samnorskpolitikken, det kann me ikkje lata att augo for. Men diverre ordskiftest dei ikkje um sovore i målungdomen, der er det jamne huglaget at rettskrivingsspursmål berre fører til "avpolitisering" av målrørsla.
Publisert: 20050408 Olav Torheim

Sidemål og rettferdsargumentasjon
Rettferdsargumentasjonen for nynorsken er viktig. Men den viktigaste argumentasjonen for nynorsken er den som gjeng utetter mot stødt nye umkverve.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Passiv (bok-)mållæring
Professor i målvitskap Curt Rice hevdar i eit innlegg i Dag og Tid 20. juli at det norske målordskiftet hev køyrt seg fast i gamle spòr. Han meiner at det finst berre tvo standpunkt: «Nokre insisterer på at norske born må ha kompetanse til å skriva både bokmål og nynorsk, medan andre tykkjer at det held med berre den eine målforma.» Når det er råd å ynskja nynorsk til einaste riksmål, og samstundes vera tilhengjar av sidemålsstilen (det hev m.a. vore vanleg i målungdomskrinsar), syner det at framstellingi åt Rice treng nyansering.
Publisert: 20040720 Klaus Johan Myrvoll

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag