Relativsetningar styrde av præposition

 

            På norsk hev me berre eit einaste relativt pronomen, ”som”. Dette kann aldri ha ein præposition framfor seg (til dømes: på, i, ved). Når me no skal umsetja ei dansk relativsetning styrd av ein præposition, lyt me difor skriva setningi um på eikor vis.

 

Dansk

Norsk

Af hvilken skrivelse man vil se…

Og av dette skrivet kann ein (du) sjå (ser du)…

I hvilken henseelse…

Og i so måte…

De nugjældende regler, hvorefter inventarieregnskaberne i sin heldhed skal være aarlige, vedblir at gjælde ved arsenalerne.

Reglar, som no gjeld, krev årleg års heil og full rekneskap over innbu. Detta skal halda ved å gjelda for arsenali.

Det blev bestemt en frist inden hvilken rapporten skulde være indsendt.

Skildag var sett, då meldingi skulde vera innsend.

”Det var sett skildag på meldingi.”

Medicinalrevisionen – til hvilken disse regninger indsendes – har ifølge sin instrux at gjøre anmeldelse til sanitetsgeneralen i tilfælde…

Medicinaltilsynet fær desse rekningarne tilsendt. Etter tenestreglarne pliktar det vitra sanitetsgeneralen i tilfelle…

Regningerne føres til endelig udgift i den udstrækning, hvori de er approberede af felttøimesterexpeditionen.

Rekningarne vert førde til endeleg utgift, so langt som dei er godkjende (samtykte) av våpnstjorni.

Enhver af de pelotoner(1), hvori kompaniet er delt…

Kvar av dei pelotonar, som kompaniet er bytt i (deilt i, kløyvt i)

 

Fotnotar:

  1. Peloton er eit hardla fint ord i Norig, fordi det er framandt og jamvel fransk, so folk inkje skynar meiningi. I Frankrig er ordet inkje fullt so fint. Det tyder: trådnysta; nåleputa; klump; hop. No er ein peloton = 1/3 fotfolkkompani. Eg meiner difor, at eit ord som t. d. tridjung vilde høva oss nordmenn betre.

Næste | Fyrre | Attende til innhaldslista