Korleis ein skal bruka passiv og refleksiv

Dansk passiv til norsk passiv


Undragendet avgjordes (indvilgedes).

Søknaden vart avgjord (samtykt).

 

Tiden utnyttes godt.

Tidi vert godt utnytta (nytta).


Dansk passiv til norsk aktiv (notid eller fortid)


Det forudsættes at…

            Eg (me, dei) gjeng ut ifrå det, at… Skriv inkje: ”Det fyresetjest at…”

 

Han oplyses at have…

            Det er upplyst (fortalt, vitna) at han hev…

            So er sagt, at han hev…

                        Men betre og klårare:

            Fråsegni (brevet, vitneprovet) segjer, at han hev…

 

Forholdet antages strafbart.

            Eg meiner åtferdi er straffsett. (Eg meiner mannen er straffallen).

 

Paa vedkommende bestallingsdokument bør udtrykkelig påføres, at---

            På utnemningsbrevet hans bør det stå med greide ord (ordbert) at…

 

Paa skolen meddeles kundskaber, som…

            Skulen gjev kunnskap, som…

 

Herved bestemmes…

            Eg fastset (avgjer, slær fast)…

 

Glædelig jul ønskes dig.

            Eg (me) ynskjer deg ei sæl (god) jol.

                        Men skriv inkje:

            Sæl (god) jol ynskjest deg.


Dansk passiv til norsk aktiv (framtid)


De givne bestemmelser befølges!

            Alle skal fylgja dei fyresegnerne, som er gjevne.

 

Dette antages helt at ville tilfredsstille kravene.

            Vonleg vil dette fullnøgja kravi.

 

Forinden afdelingerne kvartaliter indsender sine kasseregnskaper til vedkommende intendant, opføres udgifterne vedrørende sygeforpleiningen paa en særskilt fortegnelse, der tilligemed bilagene indsendes direkte til sanitetsgeneralen.
Fyrr herflokkane sender inn til vedkomande intendant sine kasserekneskapar for fjordungåret, skal dei føra utgifterne til sjukevyrdsla på ei serlista og senda ho med vedlegg beinast til sanitetsgeneralen.

 

Dette gjælder dog ikkje medicinalregninger, der skal underkastes revisjon av medicinalrevisoren.
1. Men dette skal inkje gjelda dei medicinalrekningarne, som medicinalrevisoren skal saumfara.
2. Men dette skal inkje gjelda ei einaste medicinalrekning. Deim skal medicinalrevisoren saumfara.

Dansk passiv til norsk konjunktiv (ynskjemåte)


De gjældende bestemmelser befølges.

            Alle fylgje fyresegner, som gjeld.

 

Opmerksomheden henledes paa…

            Alle (du) gjeve gaum på (åt)…

 

Er et valgdistrikt delt, føres særskilt mandtal for (hver af de dele, som)…

            Er (ei) valsokn kløyvd, då føre ho serskilt manntal for…


Dansk passiv til norsk presens particip (”-ande”)


Det kan ikkje iaar av stortinget ventes truffet bestemmelser angående hærorganisasjonen.

            Det er ikkje ventande, at stortinget i år tek avgjerd um herskipnaden.

            Det er mindre von, at…


Dansk passiv til norsk imperativ (bodord)


De gjældende bestemmelser befølges!

            Fylg dei fyresegnerne som gjeld!

 

Opmerksomheden henledes paa…

            Gjev gaum på (åt)…

 

Inventarieregnskab aflegges hvert 5te aar.

            Gjer (gjev inn) rekneskap over innbu 5te kvart år!

 

Cirkulæret av 15. f. m. Bringes i erindring!

            1. Hugs (gløym inkje) rundskriv av 15. f. m. !

            2. Minn honom um rundskrivet av 15. f. m. !

 

Geværet opløftes af begge hænder! (regl. m.)

            Lyft byrsa tvihendes (med båe hender)!

 

I indsnævret terræng anvendes helst marschkolonne.

            I tronglende – bruk helst vegfylking!

(Vegfylking = marschkolonne. Jfr. fransk: ”colonne de route” og italiensk: ”colonna di via”, fransk ”route” og italiensk ”via” = veg.)


Dansk aktiv (r) til norsk refleksiv (st)


Du ved, han vover aldri at konkurrere med dig.

            Du veit han djervest aldri å kappast (jamnbjodast) med deg.

 

Han har særdeles store tanker om sig selv.

            Han tykkjest vera (ein) framifrå kar.

                        (Meiningi er: Han tykkjer seg sjølv å vera ein f. k.)

                        tykkjast = meina um seg sjølv

 

Jeg er ængstelig for at se resultatet.

            Eg ottast sjå endelykti.

 

Det begynte at blive vinter (dag).

            Det tok til å vetrast (dagast).


Dansk refleksiv til norsk refleksiv


Man hviler sig ikkje, naar man ligger saa haardt.

            Ein kvilest (kviler seg) inkje, når ein ligg so hardt.

Næste | Fyrre | Attende til innhaldslista